Hậu Women’s Day


image

Những câu trả lời thông minh:

BOY: May I hold your hand?
GIRL: No thanks, it isn’t heavy.

Boy: Mình có thể cầm tay bạn được không?

Girl: Cảm ơn, nó không nặng lắm.

GIRL: If we become engaged will you give me a ring?
BOY: Sure, what’s your phone number?

Girl: Nếu chúng ta đính hôn, anh sẽ tặng em một chiếc nhẫn chứ?

Boy: Được thôi, số điện thoại của em là gì nhỉ?
(give s.b a ring: tặng nhẫn cho ai, nhưng cũng có nghĩa là gọi điện thoại cho ai)

GIRL: I think the poorest people are the happiest.
BOY: Then marry me and we’ll be the happiest couple.

Girl: Mình nghĩ những người nghèo nhất là những người hạnh phúc nhất.

Boy: Vậy thì hãy lấy mình và chúng ta sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất.

GIRL: Darling, I want to dance like this forever.
BOY: Don’t you ever want to improve?

Girl: Cưng ơi, em muốn được nhảy thế này mãi mãi.

Boy: Thế em không bao giờ muốn tiến bộ à?

BOY: I love you and I could die for you!
GIRL: How soon?

Boy: Anh yêu em và anh có thể chết vì em!

Girl: Bao giờ?

BOY: I would go to the end of the world for you!
GIRL: Yes, but would you stay there?

Boy: Anh có thể đi đến cùng trời cuối đất vì em!

Girl: Tốt, nhưng anh có ở lại đấy không?

MAN: Have you ever had a hot passionate, burning kiss??
WOMAN: I did once. He’d forgotten to take the cigarette out of his mouth.

Man: Em đã bao giờ có một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng chưa?

Woman: Một lần rồi. Lúc đó anh ta quên bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng.

MAN: You remind me of the sea.
WOMAN: Because I’m wild, romantic and exciting?
MAN: NO, because you make me sick.

Man: Em gợi cho anh nhớ đến biển.

Woman: Bởi vì em lãng mạn, cuồng nhiệt và thú vị lắm à?

Man: KHÔNG, vì em làm anh phát ốm! (sea-sick)

MARY: John says I’m pretty. Andy says I’m ugly. What do you think, Peter?
PETER : A bit of both. I think you’re pretty ugly.

Mary: John nói em đẹp. Andy lại nói em xấu. Còn anh thấy thế nào, Peter?

Peter: Anh nghĩ là cả hai. Em quá xấu! (Pretty ugly)

Những câu nói về hôn nhân:

There’s a way of transferring funds that is even faster than electronic banking. It’s called marriage.
(James Holt McGavran)
Có một cách chuyển khoản còn nhanh hơn cả ngân hàng điện tử. Đó là hôn nhân.

When a man steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her.
(Sacha Guitry)
Nếu một người đàn ông đánh cắp vợ bạn, thì không có sự trả thù nào dã man hơn việc để hắn giữ luôn cô ấy.

After marriage, husband and wife become two sides of a coin; they just can’t face each other, but still they stay together.
(Hemant Joshi)
Sau hôn nhân, chồng và vợ trở thành hai mặt của đồng tiền; họ không thể đối mặt nhau, nhưng vẫn phải ở với nhau.

I’ve had bad luck with both my wives. The first one left me and the second one didn’t.
(Patrick Murray)

Tôi gặp không may với cả hai bà vợ. Bà thứ nhất bỏ tôi và bà thứ hai không chịu bỏ.

The most effective way to remember your wife’s birthday is to forget it once.
(Anonymous)
Cách hiệu quả nhất để nhớ sinh nhật vợ bạn là hãy thử quên nó một lần.

My wife and I were happy for twenty years. Then we met.
(Rodney Dangerfield)
Tôi và vợ đã sống hạnh phúc hai mươi năm. Sau đó chúng tôi gặp nhau.

A man inserted an ‘ad’ in the classifieds: "Wife wanted". Next day he received a hundred letters. They all said the same thing: You can have mine.
(Anonymous)
Một người đăng một đoạn quảng cáo: "Tìm vợ". Ngày hôm sau, anh ta nhận được hàng trăm lá thư. Trong đó họ đều viết một câu như nhau: Anh có thể lấy của tôi!

First Guy (proudly): My wife’s an angel!
Second Guy: You’re lucky, mine’s still alive.

Chàng trai thứ nhất (tự hào): Vợ tôi là một thiên thần!

Chàng thứ hai: Anh thật là may mắn. Vợ tôi vẫn còn sống!

Men vs Women purchasing


woman

man