Trang chủ » C/C++ » Ví dụ về danh sách liên kết, sử dụng con trỏ trong c

Ví dụ về danh sách liên kết, sử dụng con trỏ trong c


Đây là ví dụ về danh sách liên kết sử dụng con trỏ trong c

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream.h>
#include <dos.h>
#define false 0
#define true 1
struct nhansu {char ten[20];int tuoi;nhansu* next;};
int snv;nhansu *phead,*pcurrent;
void khoitao();
void nhap();
void xem();
void sapxep();
void sapxep2();
//=================================
void main()
{const int F1=59,F2=60,F3=61,F4=62,F10=68;
char chon;
while(true)
  {clrscr();
   printf(“\nF1. Khoi tao”);
   printf(“\nF2. Nhap”);
   printf(“\nF3. Xem”);
   printf(“\nF4. Sap xep”);
   printf(“\nF10.Ket thuc”);
   printf(“\n    Nhan phim F1 – F10 de chon”);
   chon=getch();
   if(chon==0) chon=getch();
   if(chon==F10) break;
   switch(chon)
    {case F1: khoitao();break;
     case F2: nhap();break;
     case F3: xem();break;
     case F4: sapxep2();break;
    }
   gotoxy(50,24);
   printf(“Nhan phim bat ky de tiep tuc”);
   getch();
  }
}
//========================================
void khoitao()
{phead=NULL;
  snv=0;pcurrent=NULL;
};
//========================================
void nhap()
{int i,mm;
  nhansu *p1,*p, *tmp;
  p=p1=phead;
  while(p!=NULL)
   {p1=p;
    p=p->next;
   }
  cout<<endl<<“Nhap bao nhieu nguoi?”;cin>>mm;
  for(i=0;i<mm;i++)
   {tmp=new nhansu;tmp->next=NULL;
    cout<<endl<<“Nhap nhan vien thu “<<snv+i+1<<“: “;
    cout<<endl<<“Ten: “;gets(tmp->ten);
    cout<<“Tuoi: “;cin>>tmp->tuoi;
    if(p1==NULL)
     {p1=phead=tmp;}
      else
      {p1->next=tmp;p1=tmp;}

   }
  snv+=mm;
  pcurrent=p1;
}
//========================================
void xem()
{int i;
  cout<<endl<<“Danh sach nhan vien:”;
  cout<<endl<<“Ten      tuoi”;
  nhansu *p=phead;
  while(p!=NULL)
   {cout<<endl<<p->ten<<”        “<<p->tuoi;
    p=p->next;
   }
}
//========================================
void sapxep()
{if(snv<2) return;
  nhansu *p,*p1,*p2,*ptmp,tmp;int mtuoi;
  p=p1=p2=phead;
  //pt truoc p,p1t truoc p1
  while(p1!=NULL)
   {p=p1;
    p2=p1->next;
    while(p2!=NULL)
     {if(p2->tuoi<p->tuoi) p=p2;
      p2=p2->next;
     }
    if(p!=p1)
     {tmp=*p1;ptmp=p1->next;
      *p1=*p;p1->next=ptmp;
      ptmp=p->next;*p=tmp;
      p->next=ptmp;
     }
    p1=p1->next;
   }
}
//========================================
void sapxep2()
{if(snv<2) return;
  nhansu *p,*pt,*p1,*p1t,*p2,*p2t,*ptmp,tmp;int mtuoi;
  p1t=p1=phead;
  //pt truoc p,p1t truoc p1
  while(p1!=NULL)
   {pt=p1t;
    p=p1;
    p2t=p1;
    p2=p1->next;
    while(p2!=NULL)
     {if(p2->tuoi<p->tuoi) {pt=p2t;p=p2;}
      p2t=p2;
      p2=p2->next;
     }
    if(p==p1)
     {p1t=p1;
      p1=p1->next;
      continue;
     }
    if(p1==phead)
     {if(p1->next==p)//p va p1 lien nhau
    {ptmp=p->next;
     phead=p;p->next=p1;p1->next=ptmp;
    }
    else
    {ptmp=p->next;
     phead=p;p->next=p1->next;pt->next=p1;p1->next=ptmp;
    }
     }
     else
     {if(p1->next==p)//p va p1 lien nhau
    {ptmp=p->next;
     p1t->next=p;p->next=p1;p1->next=ptmp;
    }
    else
    {ptmp=p->next;
     p1t->next=p;p->next=p1->next;pt->next=p1;p1->next=ptmp;
    }
     }
    p1=p;
    p1t=p1;
    p1=p1->next;
   }
}

Vui lòng comment nội dung cần hỏi đáp cũng như trao đổi thêm

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s