Trang chủ » C/C++ » Decode and Encode Base64 using C++

Decode and Encode Base64 using C++


This is a code using when decode and encode base64 using c++ hope this help for you

#include “Base64.h”
#include <stdio.h>
const char b64_alphabet[] = “ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ”
        “abcdefghijklmnopqrstuvwxyz”
        “0123456789+/”;

/* ‘Private’ declarations */
inline void a3_to_a4(unsigned char * a4, unsigned char * a3);
inline void a4_to_a3(unsigned char * a3, unsigned char * a4);
inline unsigned char b64_lookup(char c);

int base64_encode(char *output, char *input, int inputLen) {
    int i = 0, j = 0;
    int encLen = 0;
    unsigned char a3[3];
    unsigned char a4[4];

    while(inputLen–) {
        a3[i++] = *(input++);
        if(i == 3) {
            a3_to_a4(a4, a3);

            for(i = 0; i < 4; i++) {
                output[encLen++] = b64_alphabet[a4[i]];
            }

            i = 0;
        }
    }

    if(i) {
        for(j = i; j < 3; j++) {
            a3[j] = ”;
        }

        a3_to_a4(a4, a3);

        for(j = 0; j < i + 1; j++) {
            output[encLen++] = b64_alphabet[a4[j]];
        }

        while((i++ < 3)) {
            output[encLen++] = ‘=’;
        }
    }
    output[encLen] = ”;
    return encLen;
}

int base64_decode(char * output, char * input, int inputLen) {
    int i = 0, j = 0;
    int decLen = 0;
    unsigned char a3[3];
    unsigned char a4[4];

    while (inputLen–) {
        if(*input == ‘=’) {
            break;
        }

        a4[i++] = *(input++);
        if (i == 4) {
            for (i = 0; i <4; i++) {
                a4[i] = b64_lookup(a4[i]);
            }

            a4_to_a3(a3,a4);

            for (i = 0; i < 3; i++) {
                output[decLen++] = a3[i];
            }
            i = 0;
        }
    }

    if (i) {
        for (j = i; j < 4; j++) {
            a4[j] = ”;
        }

        for (j = 0; j <4; j++) {
            a4[j] = b64_lookup(a4[j]);
        }

        a4_to_a3(a3,a4);

        for (j = 0; j < i – 1; j++) {
            output[decLen++] = a3[j];
        }
    }
    output[decLen] = ”;
    return decLen;
}

int base64_enc_len(int plainLen) {
    int n = plainLen;
    return (n + 2 – ((n + 2) % 3)) / 3 * 4;
}

int base64_dec_len(char * input, int inputLen) {
    int i = 0;
    int numEq = 0;
    for(i = inputLen – 1; input[i] == ‘=’; i–) {
        numEq++;
    }

    return ((6 * inputLen) / 8) – numEq;
}

inline void a3_to_a4(unsigned char * a4, unsigned char * a3) {
    a4[0] = (a3[0] & 0xfc) >> 2;
    a4[1] = ((a3[0] & 0x03) << 4) + ((a3[1] & 0xf0) >> 4);
    a4[2] = ((a3[1] & 0x0f) << 2) + ((a3[2] & 0xc0) >> 6);
    a4[3] = (a3[2] & 0x3f);
}

inline void a4_to_a3(unsigned char * a3, unsigned char * a4) {
    a3[0] = (a4[0] << 2) + ((a4[1] & 0x30) >> 4);
    a3[1] = ((a4[1] & 0xf) << 4) + ((a4[2] & 0x3c) >> 2);
    a3[2] = ((a4[2] & 0x3) << 6) + a4[3];
}

inline unsigned char b64_lookup(char c) {
    if(c >=’A’ && c <=’Z’) return c – ‘A’;
    if(c >=’a’ && c <=’z’) return c – 71;
    if(c >=’0′ && c <=’9′) return c + 4;
    if(c == ‘+’) return 62;
    if(c == ‘/’) return 63;
    return -1;
}
int main()
{
    char input[] =”aaaaaaaa”;
    char output[]=””;
    int a = base64_encode(output,input,8);
    printf(output);
    //char *output
    return 0;
}

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s