CHỌN VỢ CHỌN CHỒNG: TUỔI MẬU TÝ


Tuổi: MẬU TÝ
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Mậu Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tý.
1. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Tân Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
2. Chồng tuổi Mậu Tý vợ tuổi Quí Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19, 23, 31, 35, 43, 37 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 25, 24, 31, 36, 37, 43 tuổi.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Mậu Tý sanh tháng 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 âm lịch,như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Mậu Tý sanh tháng 3, 8, 7 và tháng 10 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: MẬU TÝ
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi Mậu Tý
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt, nhiều người hay mến thương, lo tính việc chi đều d ễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ở với nhau ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo ngày hậu đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, kiên cố ngày hậu đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn c ó quí nhơn giúp đở, ra đường ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài bình thường, hào con rất ít, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm, ở với nhau nên kiên cố chung lo mới lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt, đặng có danh giá, người đời hay mến thương, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có bệnh, ở với nhau vợ chồng đặng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi cũng đặng dễ dàng, cầu lo thường xuyên có người tương trợ, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hay xung khắc, lời tiếng bất hòa, ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng mới ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hào tài hay luân chuyển, về tánh ý nên kiên nhẫn.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hay hòa thuận, nhiều người mến thương, đặng có có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn ngày hậu đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con rất ít có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau lập nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi MẬU TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ no, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, chung sống cần lo cũng ặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi KỶ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đ ặng t ốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn cũng đặng nên.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ chân hay đi, lòng hay lo tính, tánh nóng nảy, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng tốt.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con thiểu số.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố mới đặng no.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên cần năng làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận, chung sống kiên nhẫn làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ĐINH HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi BÍNH TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, ăn nói ăn nói hay cầu lo việc chi đều có người tương trợ, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chân hay đi, lanh lẹ, hay giao thiệp, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau ý tình vợ chồng cũng có ph ần hòa hạp, chung ở với nhau cần năng mới đủ no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi ẤT DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi, hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, bản thân hay có tiểu tật, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên phải có chí kiên cố mới tốt.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi GIÁP THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con
thiểu số.
Tánh người vợ lanh lẹ chân hay đi, bản thân có tiểu t ật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng đủ no.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi QUÍ MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo sẽ đặng nên.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.
Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bản thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi TÂN TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, lời nói ngay thật, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn mới đặng nên nhà.

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi CANH THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng ấm no.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên
2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa
3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa
4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.
5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con

みたい và cách dùng


みたい
(tính từ)
●Theo ngay sau một danh từ hay tính từ.
1. Giống, giống như, giống với.
□ Ano fuufu wa marude koibito doushi mitai da
– あの夫婦はまるで恋人同士みたいだ
– Hai vợ chồng ấy trông cứ như cặp tình nhân vậy.

□ Sore wa yume mitai na hanashi datta
– それは夢みたいな話だった
– Câu chuyện ấy cứ giống như trong mơ vậy.

●2. Như là, giống như.
Đề cập tới điều gì bằng cách cho ví dụ.
□ Kare mitai ni atama no yoi hito ni wa atta koto ga nai
– 彼みたいに頭のよい人には会ったことがない
– Tôi chưa gặp được người nào thông minh như anh ta vậy.

□ Kare wa shippai shita mitai da
– 彼は失敗したみたいだ
– Dường như, có vẻ như.

□ Kanojo wa kanemochi mitai da
– 彼女は金持ちみたいだ
– Cô ta có vẻ như giàu có.

□ Shiai wa niji kara mitai da
– 試合は2時からみたいだ
– Dường như trận đấu sẽ bắt đầu lúc 2 giờ.

□ Kaigi wa san-ji made mitai desu
– 会議は3時までみたいです
– Hình như cuộc họp sẽ kéo dài tới 3 giờ.

とても và cách dùng


とても
[迚も]
◎ adv, uk
■ rất; cực kỳ

J: 現代では、人々は仕事や出世、さらに場合によっては、子どもたちのことでとても[非常に・あまりにも]忙しい。
V: con người ngày nay rất bận rộn vì công việc, vì sự thăng tiến và có đôi khi cả về con cái.

■ quá

■ rất .
とても
(trạng từ)
●Cũng đọc là “tottemo”.
1. Rất, thật là, vô cùng, cực kỳ hết sức.
□ Kono hon wa totemo omoshiroi
– この本はとてもおもしろい
– Quyển sách này rất hay.

□ Kesa wa totemo samukatta
– 今朝はとても寒かった
– Hồi sáng trời rất lạnh.

●2. (Đi với thể phủ định) không tài nào.
□ Konna muzukashii mondai wa totemo tokemasen
– こんな難しい問題はとても解けません
– Khó như thế này thì không giải quyết được đâu.

よ Và cách dùng(P)
●1. Được dùng để nhấn mạnh điều suy nghĩ, cảm xúc hay ý kiến của ai, hoặc để nhắc nhở ai điều gì.
□ Hayaku shinai to okuremasu yo
– 早くしないと遅れますよ
– Nếu không nhanh lên thì sẽ trễ đó.

□ Ano eiga wa omoshiroi desu yo
– あの映画は面白いですよ
– Bộ phim đó hay lắm đó.

□ Sonna shigoto wa iya desu yo
– そんな仕事はいやですよ
– Tớ không thích công việc như thế đâu đấy.

●2. Dùng để chỉ sự mời mọc hay ra lệnh.
□ Issho ni ikimashou yo
– いっしょに行きましょうよ
– Nào, chúng ta cùng đi nhé.

□ Soko e itte wa ikemasen yo
– そこへ行ってはいけませんよ
– Không được đi đến đó đâu.

□ Kotchi ni koi yo
– こっちに来いよ
– Tới đây coi.

□ Sonna koto iu na yo
– そんなこと言うなよ
– (Nam giới dùng) cấm nói như thế đấy.

●3. Dùng để chỉ sự không đồng ý với cách suy nghĩ và hành động của ai.
□ Soko de nani o shite iru n da yo
– そこで何をしているんだよ
– (Nam giới dùng) mày đang làm cái gì ở đằng đó thế?

□ Nani shite iru no yo
– 何しているのよ
– (Phụ nữ dùng) làm cái gì thế?

□ Nan da yo
– 何だよ
– (Nam giới dùng) cái gì đó?

□ Nani yo
– 何よ
– (Phụ nữ dùng) gì thế?

●4. Dạng trang trọng, được dùng như một cách để xưng hô.
□ Waga ko yo
– 我が子よ
– Ôi con tôi!

□ Kami yo
– 神よ
– Trời ơi!

●CÁCH DÙNG: Đôi khi được dùng với các tiểu từ khác.
□ Wakarimasu yo ne
– わかりますよね
– Bạn hiểu rồi phải không?

□ Sonna koto kare ni dekiru ka yo
– そんなこと彼にできるかよ
– Anh ta có thể làm được điều đó sao?

ね Và cách dùng(thán từ)
●Nhìn này!, Nghe này!, Nói đi!
Được dùng để lôi cuôn sự chú ý.
□ Ne, kore kirei desho
– ね、これきれいでしょう
– Này, cái này đẹp quá nhỉ.

□ Ne, sou desho
– ね、そうでしょう
– Nói đi, có phải thế không.


(P)
●1. Được dùng để tìm sự đồng tình của ai đó.
□ Ashita kimasu ne
– あした来ますね
– Mai anh đến nhé!

□ Tetsudatte ne
– 手伝ってね
– Giúp tôi nhé!

□ Kore wa oishii ne
– これはおいしいね
– Cái này ngon nhỉ.

□ “Jaa ne” “Un, mata ne”
– 「じゃあね」「うん、またね」
– “Vậy nhé!” “Ừ, hẹn gặp lại.”

●2. Được dùng sau một cụm từ để nhận được sự xác nhận từ phía người nghe. Việc lạm dụng nhiều sẽ nghe có
vẻ thân quen.
□ Ano ne, kinou ne, Ginza de ne, shokuji shite ne…
– あのね、きのうね、銀座でね、食事してね…
– Này nhé, hôm qua chúng ta đã dùng cơm ở Ginza đúng không…

●3. Được dùng như một lời cảm thán hay để chỉ sự ngạc nhiên.
□ Zuibun muzukashii desu ne
– ずいぶん難しいですね
– Khó quá nhỉ!

□ Ano kata wa yuushuu desu ne
– あの方は優秀ですね
– Ông ấy thật tuyệt vời nhỉ!

●4. Được dùng để nhấn mạnh một cách nhẹ nhàng quan điểm của ai.
□ Hayaku kaetta hou ga ii to omoimasu ne
– 早く帰ッたほうがいいとおもいますね
– Tôi nghĩ là nên về nhà sớm đi nhỉ.

□ Sono shigoto wa kyou yarimasu. Ashita wa isogashii desu kara ne
– その仕事はきょうやります。あしたはしいですからね
– Việc đó sẽ làm hôm nay vì ngày mai bận mà.