Trang chủ » CSharp » CSharp Kinh nghiệm và Thủ thuật

CSharp Kinh nghiệm và Thủ thuật


 

1. Cách lấy dung lượng RAM

đầu tiên phải add reference Microsoft.VisualBasic từ solution explorer

using Microsoft.VisualBasic;
var ram = new PerformanceCounter("Memory", "Available MBytes");
float cur = ram.NextValue(); // lấy dung lượng RAM free thời điểm hiện tại
ulong max = new Microsoft.VisualBasic.Devices.ComputerInfo().TotalPhysicalMemory;// lấy dung lượng tổng cộng của các thanh RAM 

 

2. Thay đổi con trỏ chuột bằng 1 image bất kỳ

Bitmap b = new Bitmap("1.jpeg");      
      IntPtr ptr = b.GetHicon();
      Cursor c = new Cursor(ptr);
      this.Cursor = c;

3. sắp xếp listview theo cột ( khi bấm vào cột)

đầu tiên tạo 1 class listviewsort

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections;
using System.Windows.Forms;
 
namespace Media_Players
{
  public class ListViewItemComparer : IComparer
  {
    private int column;
    private bool numeric = false;
    public int Column
    {
      get { return column; }set { column = value; }
    }
    public bool Numeric
    {
      get { return numeric; }set { numeric = value; }
    }
    public ListViewItemComparer(int columnIndex)
    {
      Column = columnIndex;
    }
    public int Compare(object x, object y)
    {
      ListViewItem listX = (ListViewItem)x;
      ListViewItem listY = (ListViewItem)y;
      if (Numeric)
      {
        // Chuyển text thành số trước khi so sánh.
        // Nếu chuyển đổi thất bại, sử dụng giá trị 0.
        decimal listXVal, listYVal;
        try
        {
          listXVal = Decimal.Parse(listX.SubItems[Column].Text);
        }
        catch
        {
          listXVal = 0;
        }
        try
        {
          listYVal = Decimal.Parse(listY.SubItems[Column].Text);
        }
        catch
        {
          listYVal = 0;
        }
        return Decimal.Compare(listXVal, listYVal);
      }
      else
      {
        // Giữ nguyên text ở định dạng chuỗi
        // và thực hiện so sánh theo thứ tự alphabetic.
        string listXText = listX.SubItems[Column].Text;
        string listYText = listY.SubItems[Column].Text;
        return String.Compare(listXText, listYText);
      }
    }
  }
}

trong code form chính : bạn add class trên vào, nhớ thay đổi namespace của nó thành namespace của form chính

 

private void listView1_ColumnClick(object sender, ColumnClickEventArgs e)
    {
      ListViewItemComparer sorter = new ListViewItemComparer(e.Column);
      listView1.ListViewItemSorter = sorter;
      listView1.Sort();
    }

4. Mở một cây trong registry ra để đọc

ví dụ sau : tìm tất cả các chuơng trình startup cùng window

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;
using Microsoft.Win32;
 
namespace registry
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
 
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      RegistryKey rg = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", true);      
      string[]s=rg.GetValueNames();      
      foreach(string ex in s)
      {
        adone(ex,rg.GetValue(ex).ToString(),listView1);
      }
      
    }
    private void adone(String name, String path,ListView l)
    {
      int n = l.Items.Count;
      l.Items.Add(n.ToString());
      l.Items[n].SubItems.Add(name);
      l.Items[n].SubItems.Add(path);
    }
  }
}

Advertisements

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s